logo emca
slider-1

Aktualności

Podsumowanie konferencji: "Taryfy węzłowe - przesłanki i perspektywy wdrożenia w Polsce"

W dniach 22–23 września 2009 roku w Hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się zorganizowana przez EM&CA S.A. konferencja poświęcona tematyce taryf węzłowych za usługi przesyłowe w elektroenergetyce.

Celem konferencji było przedyskutowanie problematyki wprowadzenia taryf węzłowych w rozliczeniach za usługi przesyłowe pomiędzy: operatorem systemu przesyłowego, operatorami systemów dystrybucyjnych i uczestnikami rynku energii elektrycznej.

W konferencji wzięło udział ponad 80 osób, byli wśród nich przedstawiciele operatorów sieci dystrybucyjnych i sieci przesyłowej, spółek obrotu, wytwórcy energii, przedsiębiorstw energetyki przemysłowej i odbiorców energii elektrycznej i gazu.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji zapewnili zaproszeni prelegenci, wśród których znaleźli się: Henryk Majchrzak – Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Tomasz Kowalak – Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki, Jan Popczyk – Profesor Politechniki Śląskiej, Franciszek Buchta – Dyrektor EM&CA S.A., oraz przedstawiciele podmiotów przyłączanych do Krajowego Systemu Energetycznego.

Program konferencji w pierwszym dniu obejmował następujące tematy:

 • Perspektywy z punktu widzenia legislacji europejskiej i rozwoju sieci inteligentnych
  dr inż. Tomasz Kowalak - Dyrektor Departamentu Taryf, Urząd Regulacji Energetyki
 • Perspektywy z punktu widzenia uwarunkowań KSE
  Dr inż. Jerzy Dudzik - Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich PSE-Operator S.A.
 • Spójność cen węzłowych z nowymi trendami rozwojowymi
  prof. Jan Popczyk - Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Taryfy węzłowe – cz. I. Metody wyznaczania. Doświadczenia światowe
  dr inż. Henryk Kocot, dr inż. Roman Korab - Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Taryfy węzłowe – cz. II. Wyniki analiz dla Polski. Rekomendacje
  dr inż. Henryk Kocot, dr inż. Roman Korab - Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Konsekwencje zaniechania
  prof. Jan Popczyk - Politechnika Śląska w Gliwicach

W wygłoszonych referatach prelegenci podkreślali potrzebę wprowadzenia zmian w rozliczeniach za usługi przesyłowe, prowadzących do zwiększenia efektywności ekonomicznej funkcjonowania rynku energii elektrycznej, zapobiegania powstawaniu nowych stranded costs (kosztów osieroconych) oraz poprawie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych. Zmiany te są ściśle związane z zarządzaniem siecią i źródłami wytwórczymi, objętym pojęciem tzw. sieci inteligentnej. Sygnały lokalizacyjne zawarte w taryfach węzłowych są niezbędne dla wprowadzenia prawidłowych relacji pomiędzy cenami energii elektrycznej, produkowanej w źródłach systemowych i lokalnie w źródłach rozproszonych.

W referatach podkreślano, że jedynie pełna internalizacja kosztów, uwzględniająca także koszty przesyłu, może zapobiec niewłaściwemu rozwojowi infrastruktury wytwórczej, grożącemu nowymi stranded costs w niedalekiej przyszłości. Sygnały lokalizacyjne w taryfach węzłowych są także niezbędne dla poprawy efektywności funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywnego zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, zrównoważonego zbilansowania poszczególnych obszarów Polski, poprawiającego bezpieczeństwo energetyczne zasilania odbiorców. Wygłoszone prezentacje dostarczyły także dużą dawkę wiedzy z zakresu metod wyznaczania stawek węzłowych, opłaty przesyłowej oraz rozwiązań tego typu stosowanych za granicą.

Pierwszy dzień konferencji zakończył panel dyskusyjny, w którym wzięli udział: Tomasz Kowalak, Jerzy Dudzik, Jan Popczyk, Roman Korab, Henryk Kocot, Franciszek Buchta. Pozostali uczestnicy konferencji zadawali pytania z sali. Osoby uczestniczące w panelu dyskusyjnym podkreślali rolę taryf węzłowych w poprawie wykorzystania istniejących zdolności przesyłowych. Krytycznie ocenili brak dostępu do informacji o warunkach pracy systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych, niezbędnych inwestorom dla efektywnego lokalizowania źródeł wytwórczych. Podkreślali, że transparentna dostępność do tych informacji oraz wprowadzenie taryf węzłowych warunkują efektywność sygnałów lokalizacyjnych dla podejmowanych inwestycji.

Program konferencji w drugim dniu obejmował następujące tematy:

 • Stan wyjściowy
  dr inż. Tomasz Kowalak - Dyrektor Departamentu Taryf, Urząd Regulacji Energetyki
 • Proces dochodzenia do stanu docelowego
  dr inż. Franciszek Buchta - Dyrektor, EM&CA S.A.
 • Konsekwencje regulacyjne – zadania dla Ministra Gospodarki, Prezesa URE i OSP
  dr inż. Henryk Majchrzak, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
 • Perspektywa zmiany pozycji rynkowej poszczególnych jego uczestników:
  • Wytwórca systemowy: Stanisław Poręba - PGE Górnictwo i Energetyka S.A.
  • Wytwórca kogeneracyjny: Janusz Bil - Dyrektor, Vattenfall Heat Poland SA
  • Operator Sieci Dystrybucyjnej: Jerzy Topolski, przedstawiciel PTPiREE / ENION SA

Prelegenci wskazywali na zagrożenia, wynikające z istniejących warunków pracy oraz stanu technicznego systemu elektroenergetycznego, które przy braku odwrócenia niekorzystnych tendencji, mogą skutkować utratą bezpieczeństwa elektroenergetycznego zasilania odbiorców. Wprowadzenie taryf węzłowych, wprowadzających sposób naturalny prawidłowe sygnały lokalizacyjne oraz umożliwiających efektywne wykorzystanie zdolności przesyłowych - są jednym z czynników zmniejszających takie zagrożenie. Prelegenci przedstawili wizję modelu docelowego taryf węzłowych oraz ścieżki dojścia. Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w rynku energii elektrycznej ustosunkowując się do tych wizji, wyrazili aprobatę proponowanych rozwiązań wskazując jednocześnie na występujące zagrożenia przyjęcia rozwiązań nieefektywnych.

Wszystkie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony licznie zgromadzonych słuchaczy, którzy zadawali wiele pytań i wyrażali w trakcie dyskusji swoje opinie o zagadnieniach będących przedmiotem konferencji.

Dwudniowa konferencja: „Taryfy węzłowe - przesłanki i perspektywy wdrożenia w Polsce” zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym została oceniona bardzo wysoko przez jej uczestników.

Co więcej duże zaangażowanie uczestników konferencji podczas dyskusji świadczy o potrzebie kontynuowania tego typu spotkań.

EM&CA S.A. będzie w ramach swojej działalności konsultingowej i szkoleniowej nadal współuczestniczyć w procesie rozwoju rynku energii w tym zakresie.