logo emca
slider-1

Publikacje

Mapa przyjaznych lokalizacji źródeł wytwórczych w KSE

ikona artykulu bezpieczenstwo dostaw energii elektrycznejNajważniejszym problemem prowadzenia ruchu i rozwoju KSE jest zachowanie bezpieczeństwa elektroenergetycznego w warunkach wyczerpywania się zdolności przesyłowych sieci i dużego udziału niestabilnego wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe. Zachowanie tego bezpieczeństwa uwarunkowane jest efektywnym wykorzystaniem istniejących zdolności przesyłowych bez konieczności znacznych modernizacji sieci. W tym celu niezbędne jest właściwe dostosowanie struktury wytwarzania energii elektrycznej do struktury sieci. W artykule przedstawiono wyniki analizy, której celem było określenie tzw. mapy przyjaznych lokalizacji źródeł wytwórczych, uwzględniającej współzależność potencjału mocy możliwej do przyłączenia w węzłach sieciowych oraz wymagania obszarowego bilansowania mocy, szczególnie ważnego w przypadku przyłączania elektrowni wiatrowych. Jako narzędzie analizy został wykorzystany moduł OPF (Optimal Power Flow), zaimplementowany w programie komputerowym PowerFactory.

O efektach optymalizacji układów pracy sieci 110 kV

ikona artykulu bezpieczenstwo dostaw energii elektrycznej Zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej prowadzi do przekonania o konieczności wprowadzenia nowej jakości do procesu jej wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania. Jednym z elementów nowej jakości w tym procesie jest poprawa efektywności dostarczania energii elektrycznej do odbiorców. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki optymalizacji układów pracy sieci 110 kV prowadzącej do zmniejszenia strat energii elektrycznej, lepszego wykorzystania istniejących zdolności przesyłowych sieci oraz poprawy wskaźników nieciągłości zasilania. Jako narzędzie analizy wykorzystano moduł OPF (Optimal Power Flow) oraz moduł nieciągłości zasilania, zaimplementowane w programie komputerowym PowerFactory. W artykule krótko przedstawiono sposób wykonania analizy i przyjęte założenia, określono efekty możliwe do uzyskania poprzez przełączenia linii 110 kV w stacjach NN/110 kV, rozcięcia w sieci 110 kV, optymalizację napięć w sieci, zmianę rozdziału obciążenia na jednostki wytwórcze oraz optymalizację gospodarki mocą bierną. Artykuł zakończono sformułowaniem ogólnych wniosków.

O mapie przyjaznych lokalizacji źródeł wytwórczych w KSE

ikona artykulu bezpieczenstwo dostaw energii elektrycznej

Najważniejszym zadaniem, które wymaga obecnie w Polsce pilnego rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców jest doprowadzenie do szybkiego rozwoju infrastruktury wytwórczej i sieciowej, która nie będzie źródłem nowych stranded costs w polskim systemie elektroenergetycznym. Zadanie to utrudnia szybkie wyczerpywanie się zdolności przesyłowych sieci i wzrastający udział niestabilnego wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe. Rozwiązanie tego zadania uwarunkowane jest koniecznością poprawy efektywności pracy systemu elektroenergetycznego. Jednym z elementów takiego rozwiązania jest efektywne wzajemne dostosowanie struktury wytwarzania energii elektrycznej do struktury sieci, zapewniające wykorzystanie istniejących zdolności przesyłowych sieci bez konieczności jej znacznej modernizacji. W artykule przedstawiono wyniki analizy, której celem było określenie tzw. mapy przyjaznych lokalizacji źródeł wytwórczych, uwzględniającej współzależność potencjału mocy możliwej do przyłączenia w węzłach sieciowych oraz wymagania obszarowego bilansowania mocy, szczególnie ważnego w przypadku przyłączania elektrowni wiatrowych. Jako narzędzie analizy został wykorzystany moduł OPF (Optimal Power Flow), zaimplementowany w programie komputerowym PowerFactory. W artykule został krótko przedstawiony sposób wykonania analizy, zilustrowane zostały efekty wynikające z mapy przyjaznych lokalizacji źródeł wytwórczych na przykładzie sieci rzeczywistej. Scharakteryzowana została mapa przyjaznych lokalizacji źródeł wytwórczych w istniejącym układzie KSE, oszacowane zostały efekty w postaci uwolnienia zdolności przesyłowych oraz zmniejszenia strat mocy, został także przedstawiony histogram obciążeń linii przesyłowych oraz 110 kV.

O technicznych możliwościach przyłączenia elektrowni wiatrowych do KSE

ikona artykulu bezpieczenstwo dostaw energii elektrycznej Duże zainteresowanie inwestorów budową elektrowni wiatrowych wywołało dyskusję o potencjale mocy tych elektrowni, możliwej do przyłączenia w krajowym systemie elektroenergetycznym. Najważniejszym problemem jest zachowanie bezpieczeństwa elektroenergetycznego w warunkach wyczerpywania się zdolności przesyłowych sieci i dużego udziału niestabilnego wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy, której celem jest określenie potencjału mocy możliwej do przyłączenia w krajowym systemie elektroenergetycznym. Jako narzędzie analizy wykorzystano moduł OPF (Optimal Power Flow), zaimplementowany w programie komputerowym PowerFactory.

O potencjale technicznym przyłączenia elektrowni wiatrowych do KSE

ikona artykulu bezpieczenstwo dostaw energii elektrycznej Obserwowany obecnie w Polsce trend do rozwoju źródeł wiatrowych rodzi wiele nowych problemów, z którymi dotychczas operatorzy nie spotykali się. Jednym z najważniejszych jest zachowanie bezpieczeństwa elektroenergetycznego w warunkach wyczerpywania się zdolności przesyłowych sieci i dużego udziału niestabilnego wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia potencjału mocy możliwej do przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego. Jako narzędzie analizy wykorzystano moduł OPF (Optimal Power Flow – OPF), zaimplementowany w programie komputerowym PowerFactory. W artykule krótko przedstawiono sposób wykonania analizy i przyjęte założenia, określono potencjał możliwej do przyłączenia mocy z elektrowni wiatrowych w istniejącym układzie sieciowym, wyznaczono wartości tego potencjału w poszczególnych pięciu obszarach spółek regionalnych PSE-Operator, obliczono efekty generacji mocy przez elektrownie wiatrowe w postaci zmniejszenia strat mocy, określono niezbędny zakres modernizacji sieci, wynikający z analizy stanów n-1 oraz sformułowano uogólnione wnioski.