logo emca
slider-1

Analizy systemów energetycznych

 W ramach usług świadczonych przez naszą firmę oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo w zakresie szeroko rozumianych analiz systemów energetycznych, w szczególności systemu elektroenergetycznego.

Oferowany zakres usług obejmuje niżej wymienione zagadnienia:
 • Wykonywanie analiz wpływu przyłączanych do sieci elektroenergetycznej obiektów, w tym źródeł wytwórczych, na pracę systemu elektroenergetycznego, uwzględniających wymagania techniczne, obejmujące:
  • obciążalności długotrwałe i zwarciowe,
  • dopuszczalne napięcia w węzłach sieciowych,
  • regułę n-1 oraz wyłączenia wielokrotne, w tym układy awaryjne i remontowe,
  • wskaźniki nieciągłości zasilania,
  • zapas stabilności lokalnej i globalnej,
  • nastawy automatyki zabezpieczeniowej.
 • Regionalne zintegrowane planowanie rozwoju energetyki, w tym opracowanie planów zaspokojenia potrzeb w zakresie energii elektrycznej, gazu i ciepła:
  • prognozy potrzeb energetycznych,
  • bilanse paliwowe,
  • optymalizacja pokrycia zapotrzebowania na energię użytkową: energia elektryczna, gaz, ciepło scentralizowane, ciepło z wysokosprawnych agregatów kogeneracyjnych, źródła odnawialne,
  • identyfikacja przewidywanego rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię użytkową,
  • analiza ekonomiczna systemów zaspokojenia potrzeb energetycznych,
  • określenie harmonogramu działań inwestycyjnych i modernizacyjnych,
  • określenie kosztów realizacji i źródeł finansowania.
 • Wykonanie oceny efektywności ekonomicznej inwestowania w źródła wytwórcze na lokalnym rynku energii elektrycznej, w tym w szczególności w źródła rozproszone, przyłączone do sieci SN i nN.
 • Wyznaczanie mocy i prądów zwarciowych w układach istniejących i przyszłościowych sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
 • Wyznaczanie wskaźników nieciągłości zasilania z węzłów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
 • Optymalizacja rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
 • Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji sieciowych i wytwórczych za pomocą wskaźników: NPV, IRR, NPVR i BCR.
 • Określanie i opiniowanie planów modernizacyjnych obiektów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
 • Prowadzenie bazy danych, wykonywanie prac analitycznych i opiniowanie dokumentacji oraz opracowanie projektów regulacji prawnych związanych z realizacją funkcji operatorskich.
 • Wykonywanie studiów taryfowych.
 • Opracowanie wniosków taryfowych, taryf i dokumentów związanych, w tym instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych.
 • Tworzenie i wdrażanie oprogramowania komputerowego oraz adaptacja do warunków polskich oprogramowania zagranicznego.
 • Optymalizacja gospodarki mocą bierną.
 • Optymalizacja doboru i rozmieszczenia kompensatorów, w tym baterii kondensatorów w sieciach dystrybucyjnych i przemysłowych.
 • Optymalizacja struktury sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.
 • Ocena i optymalizacja bezpieczeństwa zasilania sieci dystrybucyjnych (obszarów sieciowych) i poszczególnych węzłów odbiorczych (odbiorców).
 • Dobór nastaw automatyki zabezpieczeniowej.
 • Określenie potencjalnych mocy wytwórczych i odbiorczych, możliwych do przyłączenia w poszczególnych węzłach sieci przesyłowej i sieciach dystrybucyjnych.
 • Ocena jakości zasilania z węzłów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
 

Doradztwo energetyczne w zakresie:

 • Uzyskania warunków przyłączenia do sieci
  • Od wypełnienia w imieniu klienta wniosku o wydanie warunku przyłączenia i złożenia go w przedsiębiorstwie energetycznym do uzyskania tychże warunków oraz umowy przyłączeniowej.

 • Realizacji umowy przyłączeniowej:
  • Od rozpoznania obowiązków klienta poprzez wybór wykonawcy zakresu prac klienta wynikających z umowy przyłączeniowej do zakończenia prac,
  • Przygotowanie instalacji przyłącza do odbioru końcowego oraz dokumentów umożliwiających podpisanie umowy na przesył oraz zakup energii elektrycznej.

 • Ponadto:
  • Opiniowanie dokumentacji technicznej dla obiektów energetycznych,
  • Dokonywanie oceny stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych,
  • Opracowywanie instrukcji współpracy ruchowej,
  • Opracowywanie instrukcji eksploatacji obiektów energetycznych,
  • Doradztwo w sprawach związanych z gospodarką energetyczną.

Wykaz publikacji

Dorobek ekspertów naszej firmy (autorstwo bądź współudział) obejmuje publikacje w czasopismach oraz referaty konferencyjne.

 • Buchta F.: Sposób uwzględnienia ryzyka w procesie planowani rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej. Energetyka nr 2, 2007
 • Buchta F.: O wpływie lokalizacji odbiorców i wytwórców energii elektrycznej na rozwój sieci przesyłowej w warunkach rynkowych. Materiały konferencji „Aktualne problemy w elektroenergetyce” APE’07, Jurata 2007
 • Buchta F.: Sposób uwzględnienia ryzyka w procesie planowani rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej. Energetyka nr 2, 2007
 • Buchta F.: O wpływie lokalizacji odbiorców i wytwórców energii elektrycznej na rozwój sieci przesyłowej w warunkach rynkowych. Materiały konferencji „Aktualne problemy w elektroenergetyce” APE’07, Jurata 2007
 • Buchta F.: O niektórych elementach planowania rozwoju sieci przesyłowej wynikających z gospodarki rynkowej. Materiały konferencji „Aktualne problemy w elektroenergetyce” APE’06-Południe, zeszyt tematyczny VIII Energetyki, 2006
 • Buchta F.: O pośrednich metodach uwzględniania ryzyka w planowaniu rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej. Materiały konferencji „Prognozowanie w elektroenergetyce” PE’2006, zeszyt specjalny Przeglądu Elektrotechnicznego, 2006
 • Buchta F.: Optymalizacja strategii rozwoju sieci przesyłowej w warunkach rynkowych z uwzględnieniem ryzyka. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Elektryka, nr 1712, Gliwice 2006 (monografia)
 • Buchta F.: Metoda i system informatyczny planowania rozwoju sieci przesyłowej w warunkach rynkowych. Energetyka nr 4, 2005
 • Buchta F.: Zarządzanie operatorskie jako istotny element bezpieczeństwa energetycznego. Materiały konferencji REE’05, Kazimierz Dolny 2005
 • Buchta F.: O uwzględnieniu niepewności stanów pracy systemu elektroenergetycznego w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej. Materiały konferencji OPE’05, Jachranka 2005
 • Buchta F.: O zastosowaniu równoważnika pewności do oceny ryzyka decyzji rozwojowych w sieci przesyłowej. Materiały konferencji „Aktualne problemy w elektroenergetyce” APE’05, zeszyt tematyczny VII Energetyki, Jurata 2005
 • Buchta F.: Ceny krańcowe energii elektrycznej w węzłach sieci przesyłowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Elektryka, z. 186, Gliwice 2004
 • Buchta F.: Zmiany systemowe w polskiej elektroenergetyce wymuszone przez rynek energii elektrycznej. Materiały konferencji Kabel’2004, Zakopane 2004
 • Buchta F.: O sposobie uwzględnienia ryzyka w procesie planowania rozwoju sieci przesyłowej.Materiały konferencji „Aktualne problemy w elektroenergetyce” APE’04-Południe, Wisła 2004
 • Buchta F.: O miarach ryzyka w procesie planowania rozwoju sieci przesyłowej. Materiały na konferencję „Prognozowanie w elektroenergetyce” PE’2004, Częstochowa-Poraj-Jastrząb 2004
 • Buchta F., Lubicki W., Camfield R., Armstrong D.: Methodology and software for evaluation of transmission development options under market conditions. Materiały konferencji CIGRE, Paryż 2004
 • Buchta F.: O sposobie uwzględnienia ryzyka w procesie planowania rozwoju sieci przesyłowej. Materiały konferencji „Aktualne problemy w elektroenergetyce” APE’04-Południe, zeszyt tematyczny III Energetyki, Wisła 2004
 • Buchta F.: Dostosowanie sieci przesyłowych i rozdzielczych do wymagań rynku energii. Analizy sieciowe dla potrzeb określenia technicznych warunków przyłączenia. Materiały konferencji „Kabel’2003”, Szklarska Poręba 2003
 • Buchta F., Lubicki W., Bogacz J.: Platforma PRiMSP – Informacje wstępne – zarys metody. Biuletyn Miesięczny PSE SA nr 5, maj 2003
 • Buchta F., Lubicki W.: Krańcowe ceny energii elektrycznej w procesie planowania rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej. Biuletyn Miesięczny PSE S.A. nr 6, czerwiec 2003
 • Buchta F., Lubicki W., Przygrodzi M.: Kryteria ekonomiczne w procesie planowania rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej (część I). Biuletyn Miesięczny PSE S.A., lipiec 2003
 • Buchta F., Lubicki W., Przygrodzi M.: Kryteria ekonomiczne w procesie planowania rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej (część II). Biuletyn Miesięczny PSE S.A., sierpień 2003
 • Janiczek R., Buchta F., Lubicki W., Przygrodzi M.: Ocena efektywności ekonomicznej opcji rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej. Biuletyn Miesięczny PSE S.A., październik 2003
 • Buchta F., Lubicki W., Przygrodzi M., Tomasik G.: O obrocie energią elektryczną na różnych segmentach rynków europejskich. Materiały konferencji „Rynek energii elektrycznej” REE’2003, Kazimierz Dolny 2003
 • Buchta F., Lubicki W., Przygrodzki M., Tomasik G.: Wyniki analizy konkurencyjności energii elektrycznej wytwarzanej w źródle własnym i kupowanej z sieci. Materiały konferencji „Rynek energii elektrycznej” REE’2003, Kazimierz Dolny 2003
 • Buchta F., Lubicki W., Przygrodzki M., Tomasik G.: Metoda oceny inwestycji sieciowych w warunkach rynkowych. Materiały konferencji „Rynek energii elektrycznej” REE’2003, Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2003
 • Buchta F., Lubicki W., Przygrodzki M.: Optymalny rozpływ mocy a niepewność wynikająca z uwarunkowań rynkowych. Materiały konferencji „Optymalizacja w elektroenergetyce” OPE’2003, Jachranka 2003
 • Buchta F., Przygrodzi M.: Problem decyzyjny w ocenie konkurencyjności dostaw energii elektrycznej. Materiały konferencji „Optymalizacja w elektroenergetyce” OPE’2003, Jachranka 2003
 • Buchta F., Lubicki W., Tomasik G.: Wartość rynkowa energii elektrycznej produkowanej w źródłach rozproszonych jako element prognozowania ich rozwoju. Materiały konferencji „Aktualne problemy w elektroenergetyce” APE’2003, Jurata 2003
 • Buchta F., Lubicki W., Przygrodzki M., Tomasik G.: Uwzględnienie uwarunkowań rynkowych w metodyce planowania rozwoju sieci funkcjonalnie przesyłowej. Materiały konferencji „Aktualne problemy w elektroenergetyce” APE’2003, Jurata 2003
 • Buchta F., Przygrodzki M.: Analiza konkurencyjności energii elektrycznej w aspekcie opłat przesyłowych. Materiały konferencji „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”, Poznań Kiekrz 2002
 • Buchta F., Lubicki W., Tomasik G.: Rola operatorów handlowo – technicznych w segmencie bilansującym rynku energii elektrycznej. Materiały konferencji „Rynek energii elektrycznej”, Materiały konferencji „Rynek Energii Elektrycznej” REE’2002, Kazimierz Dolny 2002

Broszura WASE