logo emca
slider-1

Zastrzeżenia prawne

EMCA Spółka Akcyjna © (zwana dalej EMCA  S. A.) Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość witryny internetowej w domenie www.emca.pl, a w szczególności znaki towarowe (logo EMCA S.A.), jest chroniona prawem polskim i jest własnością EMCA S.A. Reprodukowanie, utrwalanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach domeny EMCA S.A. jest zabroniona.
EMCA S.A. nie gwarantuje ścisłości informacji przedstawionych na witrynie. Każda osoba przeglądająca strony niniejszej witryny musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronach tej witryny, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z biurem. EMCA S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z posłużenia się informacjami zawartymi na stronach niniejszej witryny.
Materiały oraz informacje zawarte w niniejszej witrynie są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji, włączając w to gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tej witryny. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów dostępnych za pośrednictwem niniejszej witryny do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu. Nie zapewnia się także zachowania prywatności czy poufności materiałów lub nie naruszenia innych praw z nimi związanych. Jakakolwiek korespondencja przesłana za pośrednictwem witryny w Internecie lub do EMCA S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a EMCA S.A. nie jest zobowiązana do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji. EMCA S.A. ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub/oraz marketingu produktów i usług.
Niektóre z powyższych wyłączeń lub ograniczeń w odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące na danym obszarze przepisy prawa.
Niniejsza witryna może zawierać linki do innych witryn w Internecie, które nie są administrowane przez EMCA S.A. W takim przypadku EMCA S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych witryn.
EMCA S.A. zastrzega sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie. EMCA S.A. informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

EMCA S.A. okresowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych czy innych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. EMCA S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. Otrzymując dostęp do stron serwisu WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.