logo emca
slider-1

Aktualności

KONFERENCJA Powszechność Smart Grid - Podsumowanie

Podczas konferencji wskazano potencjał, jaki jest możliwy do ujawnienia aktywności prosumenckiej dzisiejszych odbiorców energii elektrycznej i warunki konieczne do spełnienia, by ich aktywność nie była źródłem problemów dla KSE (jak to dzisiaj obserwujemy na przykładzie niemieckim), ale by stanowiła ona istotne narzędzie harmonizowania pracy KSE.

W wystąpieniach podkreślano wielokrotnie, że wbrew obiegowej opinii, racjonalne wdrożenie infrastruktury zdalnego odczytu stworzy ramy dla poprawy warunków funkcjonowania zarówno sieci, jak i generacji scentralizowanej, w szczególności poprzez ograniczenie dynamiki zmian obciążenia systemu, a przez to lepsze wykorzystanie zaangażowanego majątku, zarówno sieciowego jak i wytwórczego.

Wskazano też, że rozwiązania techniczne konieczne do spełnienia wdrożenia Smart Grid są już dziś obecne na rynku i jedynym zadaniem jest ich harmonijne skomponowanie i wykorzystanie.

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji zapewnili zaproszeni prelegenci, będący niekwestionowanymi autorytetami w obszarze działania rynku energii elektrycznej w Polsce, przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, instytucji i podmiotów, związanych z kreowaniem i wdrażaniem rozwiązań Smart Grid, opomiarowania i teleinformatyki.
Szczególnie ciekawa była prezentacja Prezesa Federacji Konsumentów, Pana Kamila Pluskwy-Dąbrowskiego, który podkreślił rolę, jaką pełni już dziś najliczniejsza grupa uczestników KSE w procesie wdrażania inteligentnej infrastruktury, czyli konsumenci.
Wiele ciekawych rozwiązań wsparcia technicznego w realizacji i wykorzystaniu Smart Grid zaprezentowali przedstawiciele takich firm jak: Atende Software Sp .z o.o., Astor Sp. z o.o. oraz Energy 2 Market GmbH.
 
Na podstawie przedstawionych prezentacji i przeprowadzonych dyskusji podczas konferencji można było dojść do konkluzji, że warunkiem koniecznym aby inwestycje w infrastrukturę sieci inteligentnej przyniosły oczekiwany i pozytywny efekt – powinno być: nie tylko zapewnienie powszechności realizacji Smart Grid w ramach KSE, warunków interoperacyjności i wymienności wdrażanych rozwiązań, ale także jak najszybsze kierunkowe rozstrzygnięcie odnośnie struktury podmiotowej nowego rynku energii w Polsce.

W wielu prezentacjach i wystąpieniach prelegentów, a także w czasie dyskusji dało się odczuć przesłanie dla decydentów odpowiedzialnych za kreowanie i rozwój KSE w Polsce - by nie przedłużać dalej fazy dywagowania nad celowością i kształtem ewentualnego wdrożenia Smart Grid, lecz przejść do działań na rzecz praktycznej i powszechnej realizacji wypracowanej już koncepcji, oraz, co jeszcze ważniejsze, by zapewnić jej spójne otoczenie organizacyjno-prawne, bez którego efektywność ekonomiczna całego przedsięwzięcia mogłaby być zagrożona.

W dwudniowej konferencji uczestniczyło ponad 80 przedstawicieli środowiska energetycznego, którzy swoim aktywnym udziałem w dyskusjach potwierdzili celowość i tematykę zorganizowanej konferencji. Po raz kolejny spotkaliśmy się z pozytywnym odbiorem konferencji przez jej uczestników i mamy nadzieję, że omawiana tematyka podczas tego wydarzenia - przyczyni się do dalszego, lepszego zrozumienia problemów, jakie stawia przed nami wdrożenie inteligentnej sieci w Polsce a Powszechność Smart Grid - będzie korzyścią dla wszystkich.
 
Fotorelacja