logo emca
slider-1

Organizacja i prowadzenie przetargów

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawnym, handlowym i technicznym przy organizacji i obsłudze przetargów przeprowadzanych w oparciu o:
 • procedury Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • procedury Banku Światowego
 • wymagania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
 • procedury własne inwestora

 


ZAKRES USŁUG KONSULTINGOWYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Doradztwo w postępowaniach o zamówienia publiczne w oparciu o procedury Ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, ze względu na duże zapotrzebowanie rynkowe i wysoką jakość naszych usług  podstawowy obszar działalności naszego Zespołu.
Problematyką zamówień publicznych EMCA S.A. zajmuje się od początku obowiązywania Ustawy, tj. od  01.01.1995 r. Pełniliśmy rolę doradcy przy organizowaniu postępowań według procedur Ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców wielu dużych i skomplikowanych inwestycji krajowych.

Nasze kompleksowe doradztwo prawne, handlowe i techniczne w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje:
 • Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji przez Komisję Przetargową i do zatwierdzenia przez Zarząd Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym między innymi:
  • projektu Regulaminu Komisji Przetargowej dla przedmiotowego postępowania,
  • kompletu projektów niezbędnych formularzy i druków ,
  • projektów wymaganych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszeń o zamówieniu,
  • projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w części prawno-handlowej i technicznej.
  • Przeprowadzenie oceny złożonych przez Wykonawców wniosków, ofert, wyjaśnień i uzupełnień,
  • Udział w negocjacjach z Wykonawcami w zakresie prawno-handlowym (w procedurze negocjacyjnej),
  • Udział i aktywne wsparcie dla Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach protestacyjnych i odwoławczych
  • Przygotowanie umowy na wykonanie zamówienia do podpisania z wybranym Wykonawcą.

PRZETARGI OPARTE O PROCEDURY BANKU ŚWIATOWEGO

Doradzamy również przy przeprowadzaniu przetargów na inwestycje finansowane ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) stosując zalecane przez ten Bank  Zasady FIDIC (Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów) jako obowiązujące dla kontraktów międzynarodowych w ramach funduszy strukturalnych.

PROCEDURY EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU (EBRD)

Naszymi Klientami są także inwestorzy, udzielający zamówień finansowanych ze środków pochodzących z pożyczek od EBRD, którzy do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia zobowiązani są do stosowania jego procedur.

PROCEDURY WŁASNE INWESTORA

Posiadamy również bogate doświadczenie jako doradcy przy organizacji przetargów przeprowadzanych w oparciu o procedury własne inwestorów, stosowane w przypadku, gdy nie ma obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych wymaganych przez instytucje finansujące procedur.

Obok profesjonalizmu i wysokiej jakości naszych usług, ważnym atutem tej działalności jest pełna dyspozycyjność i sprawna obsługa Klienta.