logo emca
slider-1

Analizy przyłączenia do KSE

Ocena potencjału mocy wytwórczej i odbiorczej możliwej do przyłączenia w poszczególnych węzłach sieci dystrybucyjnej 110 kV będzie obejmowała trzy następujące wartości graniczne:
 • Moc graniczną możliwą do przyłączenia bez jakiejkolwiek modernizacji sieci zwiększającej zdolności przesyłowe.
 • Moc graniczną określoną przy założeniu tzw. małej modernizacji sieci, obejmującej jedynie dostosowanie linii do temperatury pracy +80oC.
 • Moc graniczną określoną przy założeniu wprowadzenia systemu dynamicznego zarządzania siecią.
Dla poszczególnych analizowanych stacji dokonana zostanie ocena wykonalności niezbędnej rozbudowy stacji, umożliwiającej przyłączenie nowych mocy, obejmująca:
 • Opis niezbędnej modernizacji stacji.
 • Plan sytuacyjny stacji z niezbędną modernizacją.
 • Schemat elektryczny stacji, uwzględniający niezbędną modernizację.
 • Ocena możliwości modernizacji stacji w istniejących granicach oraz z uwzględnieniem ewentualnej konieczności poszerzenia obecnego obszaru stacji - uzyskanie wstępnej opinii od instytucji będących właścicielami gruntów przyległych do stacji o możliwości poszerzenia obszaru stacji.
 • Dla uzgodnionych z operatorem przypadków ocena wprowadzenia do stacji linii przesyłowych i 110 kV związanych z przyłączeniem nowych mocy - uzyskanie wstępnej opinii od instytucji będących właścicielami gruntów na trasie linii.
Zakres analizy technicznej dla określenia mocy granicznych, będzie obejmował:
 • Wykonanie analizy rozpływowej w stanach normalnych i awaryjnych (kryterium n-1) z pojedynczymi wyłączeniami elementów sieciowych w układach na szczyt zimowy i poranny szczyt letni.
 • Wykonanie ww. analizy z uwzględnieniem wydanych warunków przyłączenia oraz z uwzględnieniem przewidywanych inwestycji sieciowych do uzgodnionego z Zamawiającym roku analizy.
 • Wykonanie analizy wielkości zwarciowych w celu wyznaczenia maksymalnej i rzeczywistej mocy zwarciowej, która może wystąpić w rejonie analizowanego miejsca przyłączenia.

Ocena warunków technicznych pracy sieci zostanie wykonana zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych właściwych operatorów.

Analiza rozpływów mocy czynnej i biernej oraz profile napięciowe w sieci przesyłowej NN oraz w sieci dystrybucyjnej 110 kV w układzie normalnym (pełnej sieci) oraz w stanach awaryjnych (kryterium n-1) zostanie wykonana za pomocą programu komputerowego PLANS.

Analiza wielkości zwarciowych w celu wyznaczenia maksymalnej i rzeczywistej mocy zwarciowej, która może wystąpić w rejonie przyłączenia nowej mocy zostanie wykonana za pomocą programu komputerowego SCC-Industry. Wyniki obliczeń będą zawierać:
 • moc zwarcia 3-fazowego, prąd zwarcia 3-fazowego,
 • prąd zwarcia 1-fazowego,
 • X0/X1 w miejscu przyłączenia jak i w stacjach NN/110 kV i 110kV/SN znajdujących się w pobliżu miejsca przyłączenia,
 • prądy, moce zwarciowe z rozbiciem na udziały dla poszczególnych gałęzi w przypadku zwarcia w miejscu przyłączenia.

Broszura WASE